Tuesday, November 18, 2008

หลักสูตรใหม่เพื่อความพร้อมในการทำงานปีสู่ 2552

•การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Creative Thinking for Strategic Planning & Formulation)

•การหาโอกาสจากวิกฤติและการสร้างแรงจูงใจในการฟันฝ่าวิกฤติในปี 2552 (Opportunistic & Motivational Workshop Toward 2009)

•ความคิดสร้างสรรค์ในการรักษาลูกค้า (Creative Customer Retention)

•การลดต้นทุนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Cost Reduction)

•การนำเสนอแผนงานปี 2552 และการเจรจาต่อรองงบประมาณ (Presentation & Negotiation for Budget 2009)

•การคิดนอกกรอบเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ในปี 2552 (Out-of-Box thinking for Creative Action Plan 2009)

•การแก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา (Psychological & Creative Emotional Resolvement)