Tuesday, November 18, 2008

Empower people at work

Empower Staff Toward 2009

ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการแผนกต่างๆ และซุปเปอร์ไวเซอร์ของหน่วยงานต่างๆ
คงจะต้อง “เหนื่อย” ในการทำงานหนักมากขึ้น
เพื่อฟันฝ่าวิกฤติในปี 2552 ที่กำลังจะมาถึง
อาจจะเหนื่อยในการลดค่าใช้จ่ายของแผนกและหน่วยงาน
เหนื่อยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีงบประมาณลดลง
หรือเหนื่อยในการรักษารายได้ในสภาวะที่ตลาดหดตัวเพราะกำลังซื้อลดลง
.......
จะดีอย่างไรถ้าเราสามารถแบ่งความเหนื่อยดังกล่าวไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง
ด้วยการให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการทำงานของตนมากขึ้น?
ให้พนักงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนได้ด้วยตัวเองมากขึ้น?
และให้พนักงานร่วมกันทำงานโดยไม่เกี่ยงกัน แม้ว่าหัวหน้าจะไม่อยู่คอยสั่งการ?
ซึ่งสิ่งต่างๆข้างต้นนี้ คือการ empower พนักงาน
.......
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัข้อ Empower Staff Toward 2009 ในครั้งนี้
จึงจะช่วยให้พนักงานมีทักษะในการช่วยลดความเหนื่อยของผู้บังคบบัญชาในช่วงวิกฤติ
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายหลังวิกฤตินี้ผ่านพ้นไป

หัวข้อหลักของการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
•ร่วมวิเคราะห์สนามพลัง (force-field analysis) เพื่อค้นพบแรงผลักและแรงต้านของการ empower พนักงาน
•ประยุกต์หลัการทั้ง 8 ของ Wickens และ Eaton ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถ empower พนักงานได้จริง
•เพิ่มเติมแนวทางอีก 8 แนวทางจาก Robertson และ Smith เพื่อพัฒนาการลงมือทำตามสัญญา (commitment) ของพนักงาน
•ทำแบบทดสอบ (assessment) เพื่อประเมินระดับของ empowerment ของตนเองในปัจจุบัน และค้นพบประเด็นหลักที่ต้องได้รับการพัฒนา
•ความคิดเชิงบวกในการเพิ่มความรับผิดชอบของตน
•การค้นหาความคิดใหม่เพื่อเพิ่มประะสิทธิภาพในการทำงานของตน และศิลปะในการเสนอความคิดนั้นให้ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
•ทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
•แนวทางในการทำงานแบบ empower กับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และลูกค้าที่มีบุคคลิกต่างๆกันไป
•จัดทำ action plan เพื่อนำไปใช้จริงหลังการฝึกอบรม