Wednesday, October 15, 2008

Out-of-Box thinking for Creative Action Plan 2009

Out-of-Box thinking for Creative Action Plan 2009
การคิดนอกกรอบเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ในปี 2552
“จากการที่กระผมได้ทำการฝึกอบรมในองค์กรต่างๆด้านการคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้บริหารและพนักงานมากว่าพันคนผมพบเห็นความ “น่าเสียดาย” ประการหนึ่ง
.............
สิ่งนั้นหาใช่ความล้มเหลวของการคิดสร้างสรรค์
หากแต่คือการที่ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น
ไม่มีโอกาสนำสิ่งใหม่ๆที่ได้จากการคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การปฏิบัติ
เพียงเพราะว่า “มันไม่อยู่ในแผน!”
.........
“คิดสร้างสรรค์ได้ แต่มันไม่อยู่ในแผน”

นอกจากนั้น
จากการให้การฝึกอบรมเรื่องการคิดนอกกรอบ
ผมพบเห็นความ “ไม่ลงตัว” อีกประการหนึ่ง
.............
นั่นคือผู้บริหารอยากให้พนักงานในแผนกต่างๆคิดนอกกรอบ
พนักงานก็สามารถคิดนอกกรอบได้ดี
แต่ความคิดเหล่านั้น มันก็อยู่นอกแผนเช่นเดียวกัน!
..........
“ความคิดนอกกรอบ จึงอยู่นอกแผน”

คังนั้น
จะดีอย่างไร ถ้าเราทำให้ “คิดสร้างสรรค์ได้ และมันก็อยู่ในแผน”
และ “ความคิดนอกกรอบ ไม่อยู่นอกแผน”

หากเรามีการจัด workshop เพื่อจัดทำแผนการทำงานปี 2009
ด้วยการนำเทคนิคการคิดสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการคิดวางแผน action plan
เพื่อเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปผสมผสานกับสิ่งเดิมที่ดีอยู่
แล้วเริ่มทำกันเสียตั้งแต่ปลายปีนี้
แล้วความคิดดีๆที่แตกต่างจากเดิม จะได้ถูกนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง เพราะว่า
“มันอยู่ในแผน”

หัวข้อหลัก ในการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่นำสู่การปฏิบัติได้จริง (สร้างแผนปฏิบัติงาน 2552)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วย 3M’s : Mind-set (ปรับมุมมอง), Mood(ปรับความรู้สึก), Mechanics (หลักการและวิธีการ)

1.Mind-set (ปรับมุมมอง)
- รู้จักธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์
2. Mood(ปรับความรู้สึก)
- ค้นพบไฟแห่งการคิดสร้างสรรค์ของตนเองคิดนอกกรอบด้วยการค้นพบกรอบที่กักขังความคิดใหม่ และร่วมกิจกรรมการทำลายกรอบที่ครอบความคิด
- สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของตนเองด้วยการทำแบบทดสอบชุด MBTI เพื่อค้นพบความถนัดในการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
3. Mechanics (หลักการและวิธีการ)
- ร่วมคิดหาไอเดียใหม่ๆที่จะนำไปใช้จริงในปี 2552 แยกตามแต่ละแผนกและหน่วยงาน
- นำหลักการคิดแบบ Divergent Thinking & Convergent Thinking มาใช้ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
- ค้นหา action plan ที่สร้างสรรค์ด้วยการคิดตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 6’Fs*
- จัดทำแผนร่าง action plan 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปใช้ในปี 2552
- เทคนิคและศิลปะในนำเสนอแผนความคิดใหม่เพื่อให้เกิดการผสมผสานกับประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานได้จริงต่อไปในปี 2552

* หมายเหตุ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ประยุกต์จากโมเดลที่พัฒนาโดย CEF (Creative Education Foundation, USA)