Friday, October 10, 2008

Psychological & Creative Emotional Resolvement

Psychological & Creative Emotional Resolvement
The Training Course : Concept & Outline
เราคงไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังเช่นที่เกิดกับสายการบิน หรือ
โรงพยาบาลบางแห่งที่ปฏิเสธหรือปฏิบัติไม่ดีต่อลูกค้าที่มีความแตกต่างในความคิดทางการเมือง……….
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พนักงานของเราอาจมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เรามีวิธีที่จะปรับความคิดและความรู้สึกของพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
เพราะเราไม่รอให้เกิดการ “วัวหายล้อมคอก”


การปรับความคิดและความรู้สึกทางจิตวิทยา

- ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ตามหลักทฤษฎี CBT (Cognitive Behavior Theory)

- ระบุความคิดจริงที่มีอยู่ อันอาจนำไปสู่การปฏิบัติไม่ดีต่อลูกค้าที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

- ค้นพบการปรับความคิดและมุมมอง เพื่อสร้างความรู้สึกที่ไม่ขัดแย้ง

คิดสร้างสรรค์เพื่อค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
ค้นพบไอเดียใหม่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ขั้นตอน
more info : i@ajarnsarun.com