Saturday, February 24, 2007

ประวัติวิทยากร

แนวความคิดของวิทยากร คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

ความมุ่งมั่นในการฝึกอบรม มุ่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

เพิ่มศักยภาพด้านใด?
ด้านที่ไม่มีการสอนในสถาบันศึกษาแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน และเป็นด้านที่วิทยากรมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อาทิเช่น ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำและหัวหน้างาน การตลาด การขาย การบริการ การพัฒนาการทำงานเชิงจิตวิยา

มีเนื้อหาแตกต่างอย่างไร?
คัดสรรจากเนื้อหาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน... ไม่ใช่เนื้อหาที่อยู่ในตำราเรียนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้อยู่แล้ว
ค้นคว้าจากเนื้อหาจากทั่วโลก…ทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น
ครอบคลุมเนื้อหาเชิงจิตวิทยา...ซึ่งส่งผลต่อการทำงานเพิ่มเติมร่วมกับความเข้าใจในเหตุผล

มีวิธีการแตกต่างอย่างไร?
ประยุกต์นำศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)มาผสมผสานร่วมกัน อาทิเช่น

- Learner-Centered เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- Active Learning เพื่อแทนการบรรยายและเล็คเชอร์
- Experiential Learning ไม่ใช่การนำประสบการณ์ของวิทยากรมาเล่าให้ฟัง แต่นำประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมเองออกมา แล้วจึงต่อยอดประสบการณ์นั้นด้วยองค์ความรู้ใหม่
- Brain-Based Learning ปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
- Neuro-Linguistic Programming (NLP) ปรับความรู้สึกและทัศนคติผ่านกิจกรรม เพื่อให้เกิดสภาพ “ความคิดก็ไป...และใจก็มา”

ให้ส่งผลต่อการนำไปทำงานได้จริงได้อย่างไร?
ด้วยกิจกรรมเตือนความจำหลังการฝึกอบรม อาทิเช่น
- กิจกรรม “The New Behavior Generator” และ “Self-written Letter”
- จัดทำไดอารี่ให้ผู้รับการฝึกอบรมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงในช่วงระยะเวลา 21 วันหลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ คุณศรัณย์ ได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกอบรมจากการศึกษาค้นคว้างานของปรมาจารย์หลายท่าน อาทิเช่น Kenneth Blanchard Ph.D; Dr.Edwards de Bono; Spencer Johnson; Harold D. Stolovitch; John Bladler Ph.D. & Richard Grinder Ph.D.; Peter M. Senge; Stephen R. Covey และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสิบท่านที่บรรยายในงาน ASTD 2004 International Conference& Exposition จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้


ประวัติวิทยากร

ชื่อ ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

เกิด มีนาคม พ.ศ. 2505

การศึกษา
- MBA (with distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
- บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาพิเศษ ร่วมฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น
- การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Human Performance Improvement: HPI) จากสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training and Development: ASTD)
- Leadership and Team Development for Managerial Success โดย American Management Association : AMA
- การปลดปล่อยศักยภาพภายในบุคคล (Unleash the Power within) บรรยายโดย Anthony Robbins ณ ประเทศสิงคโปร์
- เข้าร่วมสัมมนางาน ASTD 2004 International Conference & Exposition จัดโดย สมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development: ASTD)ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
- ร่วมรับฟังการบรรยายจาก Dr. Edward de Bono เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- ร่วมสัมมนาในงาน 2006 International Creative Problem Solving Institute เพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งมารวมตัวกัน ณ มลรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

สมาชิกภาพ
- สมาชิกสามัญสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development, ASTD)
- สมาชิกสามัญศูนย์การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Education Foundation: CEF)

การทำงาน

ปัจจุบัน

  • วิทยากรรับเชิญให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPA) AIS, Shin Corp, NECTEC, Unilever, Toyota ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปูนซีเมนต์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อิตัลไทย TPI Polene LG ฮอนด้า Sharp วาโก้ ITV ไบเออร์ มติชน MK CPF ICC COTTO ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร สสว. ตลาดหลักทรัพย์ Osotspa Central Pattana Colgate มิตรผล Kurnia ไทยประกันชีวิต ทิพยประกันภัย Sony CAT Telecommunication dtac PTT Plc Familymart และ Hitachi เป็นต้น

  • ผู้อภิปรายรับเชิญร่วมกับคุณพิชัย วาสนาส่ง ให้กับศศินทร์ ในโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์ โดยอภิปรายในแนวคิด “5 จิตคิดเพื่ออนาคต” ซึ่งอ.ศรัณย์เป็นผู้อภิปราย “จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Mind)”
  • CLO (Chief Learning Officer) บ.37.5 องศาเซลเซียส จำกัด


อดีต
- ผู้อำนวยการฝ่าย บ.ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ยูบีซี)
- Vice President บ.ยูนิเวอร์แซล เทเลวิชั่น จำกัด (ยูทีวี)
- กรรมการผู้จัดการ บ.สยามมาร์เก็ตติ้งโซลูชั่น จำกัด
- Vice President บ.สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- ผู้จัดการทั่วไป บ.มีเดียพลัส จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายขาย บ.ฟูจิโฟโต้ฟิลม์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บ.เนสท์เล่ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้บริหารงานวิจัย บ.โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

อีเมล์ ajarn.sarun@gmail.com

โทร.089 139 6077